احمد سعید جابر الزهرانی، 21 ساله و محمد سعید جابر الزهرانی 19 ساله .
رسانه ی سعودی اشاره ای به سابقه ی این دو فرد و یا انگیزه ی این افراد منتشر نکرده . البته باید گفت که اینها تحت نظر بودند و در یک منزل مسکونی در مونسیه غافلگیر شدند .
تعدادی سلاح و پول نقد و پرچم داعش هم بعنوان کشفیات از منزل این دو تن به نمایش گذاشته شد .