هنوز عمود مقاومت استوار است

و

خواهد بود

ان شاء الله