در گامی مهم نیرویهای عراقی امروز موفق به پاکسازی روستای المختار در شمال شهر فلوجه شدند.

در کنار این روستا محل ساختمانهای حکومتی هست که در صورت تسلط نیروها بر اون پاکسازی منطقه صقلاویه بسیار آسانتر خواهد شد.