1) برای اولین بار هادی و علی محسن الأحمر از استان مأرب بازدید کردند. احتمال حمله به صنعاء افزایش یافته است. به نظر میرسه
بازدید هادی و علی محسن از مأرب، مانوری است برای قدرت نمایی با هدف جلوگیری از صدور قطعنامه جدید شورای امنیت مبنی بر تایید تشکیل حکومت وحدت ملی.
2) قرار است مذاکرات کویت جمعه آینده از سر گرفته شود. هادی در مأرب گفته اگر سازمان ملل بخواهد حکومت وحدت ملی را به ما تحمیل کند به کویت نمی رویم.

3) درگیری شدید در تمامی جبهه ها (الجوف، محور میدی در حجة، نِهم در شرق صنعاء و غرب تعز) جریان دارد.

4) موشکهای بالستیک انصارالله بسوی مواضع نیروهای هادی در منطقه نِهم شلیک شده است.

5) همزمان با سفر هادی، یک خودرو در استان مأرب توسط پهباد آمریکایی مورد هدف قرار گرفت و چهار سرنشین آن مجروح شدند.

6) یک روز قبل از عید فطر، یک فروند موشک انصارالله از سد پاتریوتهای ائتلاف گذشت و در مأرب فرود آمد.

پیربداغی