با نزدیک شدن به آزادسازى کامل شهر موصل سختى کار بیشتر شده است، به طوریکه فقط در عملیات امروز یکشنبه شهر موصل، داعش ١٥ خودرو و ٣ موتورسیکلت انتحارى در محله هاى باقى مانده این شهر بر علیه نیروهاى مشترک عراقى به کار گرفته است.
با همه این سختى ها عراقى ها عزم خود را جزم کرده اند و امروز هم دو محله العریبى و الاقتصادیین را از کنترل داعش خارج کردند و درگیرى ها در محله هاى ١٧تموز، الرفاعى، الزنجیلى و چند محله دیگر ادامه دارد .