تایید خبر رسیدن نیروهاى "ضد تروریسم" عراق به نزدیکى پل چهارم شهر موصل