امروز خبر خاصی در منطقه موصل نبود.
بیشتر وقت صرف تثبیت مواضع دو طرف شد.
گفته میشه پیشرویهایی به سمت بخدیدا انجام شده و نیروهای ارتش به کنار شهر رسیدن.
یه سری پیشرویهایی که دیروز به سمت حمام علیل گفته میشد که صورت گرفته، تایید نشد.
.
قرمز : پیشرویهایی که توسط ارتش انجام گرفته
زرد : پیشرویهایی که توسط پیشمرگه صورت گرفته

نقشه با کیفیت: http://www.mediafire.com/convkey/82f0/vl1zwbhgt2c0vfhzg.jpg