با پاکسازی دانشگاه و قصر ریاست جمهوری کنار و البته پاکسازی منطقه شبهه محاصره شده، میتوان گفت بیش از نیمی از موصل پاکسازی خواهد شد.
البته نیمه غربی موصل به علت بافت قدیمیتر، پاکسازی آسانی نخواهد داشت.

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/b166/ii68mdn79qbjuk8zg.jpg