۱- محور جنوب و جنوب غربى.
جمعه در این محور نیروهاى پلیس اتحادى و واکنش سریع بعد درگیرى هایى که با مسلحین داعش داشتند و در ادامه پیشروى ها فرودگاه و حاوی الجوسق را آزاد و پاکسازى کردند.
این نیروها با نفوذ جزئى که به داخل محله هاى الجوسق و الطیران داشتند عصر امروز اعلام کردند ١ کیلومتر با محله الدواسه فاصله دارند.
در محور جنوب غربى هم نیروهاى "ضد تروریسم" بعد از اینکه پادگان الغزلانى را به طور کامل به دست گرفتند پیشروى ها را به داخل محله مامون ادامه دادن به طورى که به ٥٠٪‏ از این محله تسلط پیدا کردند.

٢- محور غرب (مایل به جنوب)
در این محور لشگر ٩ زرهى و لشگر عباس (ع) بخشى زیادى از الریان را آزاد و همچنین به بخشى از تله رمان نفوذ کردند.
این نیروها همچنین با پیشروى هاى امروز بر ٦٠٪‏ از بلندى هاى عطشانه تسلط پیدا کرده اند.

٣- محور شمال غربى
در این محور لشگرهاى امام على (ع) و عصائب اهل حقِ حشد شعبى، روستاهاى "المصاید"، "تل زلط" و "الزیتون" در شرق تلعفر را آزاد کردند.