امروز نیروهاى عراقى با شدت زیادى عملیات شهر موصل را در نیمه راست این شهر (سمت چپ رود دجله) ادامه دادند، به طوریکه طبق گزارشات میدانى در طى چند دقیقه جنگنده هاى این کشور ١١ بار مواضع داعش رو در این شهر مورد هدف قرار دادند.

🔸در محور شمالى این شهر نیروهاى امنیتى توانستند به محله الحدباء وارد بشن و بعد از درگیرى هاى شدید خود را به آپارتمان هاى این محله برسانند و به کنترل خود دربیاورند.

یکى از فرماندهان این محور مدعى شده بود که محله الحدباء امروز کنترل خواهد شد که تا کنون خبرى از آزادسازى این محله اعلام نشده است.

🔸در محور شرقى شهر موصل، نیروهاى مبارزه با تروریسم موفق شدند با رد شدن از رود الخوصر به محله المثنى وارد بشوند و این محله را به کنترل خود در بیاوردند
نیروهاى عراقى بعد از ورود به این محله با استقبال گرم اهالى مواجه شدند.
همچنین در همین محور این نیروها توانستند به محله الرفاق در شمال محله المثنى نفوذ کنند.

🔸در محور جنوبى هم درگیرى ها در محله هاى السلام، دومیز، فلسطین و بخش باقى مانده محله الوحدة همچنان ادامه دارد.