آنچه به سر داعش در بزرگترین شهر تحت کنترل خود آمد، مقدمه ای بر سقوط سریعتر داعش خواهد بود.
داعشی که به واسطه "قوم برتر" دانستن خود، طی یک سال گذشته نمیدانست چگونه شکست های پی در پی خود را توجیه کند، شاید به واسطه عدم دسترسی مردم تحت کنترلش به رسانه ها بتواند اخبار شکست های خود را سانسور کند، اما نخواهد توانست جلوی شکست های خود را بگیرد.
بعد از پاکسازی قریب الوقوع موصل، داعش در عراق تنها بر این مناطق نسبتا متراکم مسلط خواهد بود:
شهر کوچک القائم در استان الانبار: جمعیت 70 هزار نفر
شهر کوچک عانه در استان الانبار: جمعیت 18 هزار نفر
شهر کوچک راوه در استان الانبار: جمعیت 15 هزار نفر
روستای بزرگ بعاج در استان نینوا:جمعیت 10 هزار نفر

عکس: نوجوان معلول، راننده یکی از خودروهای انتحاری داعش در موصل.