در روز پنجم از عملیات آزادسازى شهر قیروان و بعاج، حشد شعبى توانست روستاهاى باشوک در شمال، تل الضلع در جنوب و ثرى الکراح در جنوب شهر قیروان را آزاد کند.

احمد اسدى سخنگوى حشد شعبى در سخنانى اعلام کرد در چهار روز از این عملیات ١٨٠٠ کیلومتر مربع توسط این نیروها کنترل و ٣٦ روستا در این مناطق  آزاد شده است.
اسدى مرحله بعد از آزادسازى قیروان و بعاج را رسیدن به مرز عراق با سوریه و جلوگیرى از ورود داعش به خاک عراق اعلام کرد که یکى از اهداف اصلى این عملیات به شمار مى آید.

تونل هاى کشف شده داعش در عملیات آزادسازى شهر قیروان توسط حشد شعبى.