ارتش عراق با تسلط بر پل حامضیه در حال آماده سازی برای پاکسازی این روستا در شرق رمادی هست.

البوشجل، ملاحمه، حصیبه شرقی و حامضیه از مهمترین روستاهایی هستن که در این منطقه هنوز در دست داعش هستن.