نکته ای که در مورد بمباران دیشب اسراییل باید مد نظر قرار داد ، همزمانی این حرکت با عملیات اخیر تروریستها ( عملیات بشر الصابرین ) در استان قنیطره هست ؛ عملیاتی که همچنان ادامه دارد .
مطمئنا این بمباران بی ارتباط با این عملیات تروریستها نیست .
درگیریهای سخت بروی زمین همچنان ادامه داره ..
آخرین خبرها حاکی از قطع مسیر ارتباطی بین حضر با خان ارنبه بر اثر شدت درگیریهاست . همچنین مسیر حضر به نبع الفوار بدلیل بمبارانهای مکرر غیر قابل تردد هست ؛ البته تروریستها به هیچ وجه موفق به تصرف این مسیر نشده اند .