روز شنبه نیروهاى ارتش، پلیس و حشد شعبى عملیاتى را در چهار منطقه "حوض الندا"،"حمرین"،"وادی ثلاب" و " تلال قزلاق" در دیالى آغاز کردند.

هدف از این عملیات وجود نیروهاى خفته داعش و امنیت بیشتر این مناطق اعلام شده است.