ارتش سوریه از ظهر امروز از سمت قرفا و محور شرقی و شمال شرقی به سمت شهر شیخ مسکین در ریف درعا عملیاتی آغاز کرده.
گزارش های اولیه از پیشروی ارتش سوریه در اطراف شیخ مسکین، گردان فنی، قسمت هایی از تیپ 82 و مسکن نظامیان در شرق شیخ مسکین حکایت داره.

بر اثر آتشباری سنگین ارتش سوریه بر روی شرق شهر شیخ مسکین و شدت گرفتن درگیری ها، مردم در حال خارج شدن از شهر هستند. ارتش سوریه همچنین مسیر شیخ مسکین-ابطع رو هم هدف قرار میده تا مانع از رسیدن امداد به مسلحین داخل شیخ مسکین بشه.
تروریست های منطقه به دلیل هجوم سنگین ارتش سوریه فریاد کمک خواهی سر دادند و از سایر تروریست های منطقه حوران درخواست کمک برای سد هجوم ارتش سوریه کردند.


شهر شیخ مسکین در نوامبر 2014 یعنی حدود یک سال پیش به همراه پایگاه تیپ 82 ارتش سوریه به دست جبهه النصره سقوط کرد.