داعش تایید کرد، عمر الشیشانی از بلندپایه ترین فرماندهان نظامی داعش و یکی از شناخته شده ترین فرمانده های این گروه کشته شد.

با اینکه بارها مرگ عمرالشیشانی در مناطق گوناگون ادعا شد، اما برای اولین بار منابع داعشی خود اعتراف کردند که این فرمانده نظامی را در درگیریهای شرقاط در جنوب استان نینوای عراق از دست داده اند.

باید دید اینبار هم این خبر تکذیب میشود یا خیر .