دابق برای داعش نامی نمادین است که نام مجله ی رسمی آن ها نیز هست. دابق موعود وعده داده شده روایات داعش هست؛ جایی که بنابر روایت آنها محل پیوستن سپاه اسلام و کفر در نبرد آخرالزمان است و یارانش را به ان امید جمع کرده بود.

این شکست قطعا تاثیر بسیار بدی بر روحیه عناصر داعش خواهد داشت.

مهاجران داعش بیش از همه سرخورده خواهند شد بویژه قفقازی ها و چچنی ها که به امید نبرد اخرالزمان امده بودند.

پیش از این روستاهای اطراف دابق مانند دویبق، ارشاف و غیلانیه نیز از کنترل داعش خارج شده بودند.

هدف بعدی و اصلی نیروهای تحت حمایت ترکیه قطعا شهر مهم "الباب" بزرگترین پایگاه داعش در استان حلب خواهد بود.