مرد شماره یک و دو فرماندهی نیروهایی مردمی در جنگ با داعش در عراق.