علت این ممانعت همچون دلیل ممانعت از ورود هواپیمای ایرانی به حریم هوایی عربستان " مسائل امنیتی" برای ورود اون دسته از هواپیماهایی هست که استاندارد اتحادیه اروپا رو ندارن !!