یازدهمین جلسه محاکمه آیت الله شیخ نمر باقر النمر عالم برجسته شیعه عربستانی، دیروز برگزار شد.
برخی منابع نیز تأکید کرده اند که دستگاه قضایی عربستان سعودی، تصمیم گرفته است حکم خود علیه عالم برجسته شیعه این کشور، شیخ نمر باقر النمر را براساس درخواست دادستانی مبنی بر صدور حکم محاربه علیه ایشان صادر نماید.
این تصمیم دستگاه قضایی عربستان، در حالی است که نهادهای حقوقی و شخصیت های سیاسی و نهادهای دینی دادگاهی کردن شیخ نمر را یک قضیه سیاسی دانسته و خواستار آزادی وی شده اند.
شیخ نمر باقر النمر، عالم شیعه عربستانیست که با انتقاد از نظام آل سعود، خواستار آزادی بیان و انجام تغییرات سیاسی در این کشور برای دادن نقش بیشتر به مردم در حاکمیت است.