بالاخره Mi-28NE ها تحویل عراق داده شد ...
تقریبا هفته ی پیش تصاویر این بالگردها که در روسیه آماده ی تحویل بود رو در خبر ذکر کرده بودیم.
با تشکر از رایش مارشال عزیز