داعش یکی از نیروهای پیشمرگه رو در موصل سربرید ...
(مثل اینکه چند نفر دیگه رو هم در اسارت دارند و ... )
لعنت ابدی خدا به دواعش ملعوون