تصاویر زیر مربوط به نبرد عامریه از دوربین داعش میباشد .این عملیات نقش مهمی در تحولات عراق و بخصوص غرب بغداد ایفا میکند . از این رو داعش برای در اختیار نگه داشتن منطقه ، در این عملیات چهار انتحاری رفت.