بدلیل اهمیت جرف الصخر ، این نقطه همیشه شاهد درگیری ها ست.