لعنت به شیطان که دشمن آشکار انسان هاست ... الان کلی ذوق مرگه ...

این تصاویر مربوط به سلیمان بیگ پس از بیرون راندن داعش هست و نیروهای پیشمرگه .. همچنین یک گور دسته جمعی هم کشف شده که گویا اجساد رو آتش زده بودند دواعش ... تبدیل به بیابون شده انگار .. دا ادم به درد میاد