سفر چهارشنبه ی جان کری از اردن به عراق بدون هماهنگی قبلی به روایت تصویر ...