عصائب اهل الحق منطقه ی الکرابله در یوسفیه رو از لوث وجود دواعش پاکسازی کردند ...