تجهیزات و پول هایی که عربستان برای طرفداران منصور هادی فرستاده بود و حالا در دستان انصارالله !