ارتش و دفاع وطنی حمله ی همه جانبه ای رو به سمت عدرا البلد به منظور محاصره ی شهر و سیطره بر اطراف منطقه آغاز کرد ...