نبردهای سختی در گلوگاه مسلحین  hee_hee  در حلب در جریانه ...

مسلحین سعی میکنند پیشروی های ارتش رو با پیشروی متقابل جبران کنند ..

چهار ساعت قبل خبری داشتیم مبنی بر اینکه مسلحین کنترل قلعه آکوب (یا درست تر آگوپ ) و پمپ بنزین واقع در شمال حندارت رو به دست گرفتند ...گفته میشه کار حرکت حزمه .

 

نبردها به شدت رفت و برگشتیه ؛؛؛ پس نگران نباشید انشالله خداوند به مجاهدان راه حق کمک میکنه ..

hallba_hanano_3.jpg