داعش در تلاش است با قطع جاده های اصلی  و در اختیار گرفتن میادین گازی و نفتی منطقه و استفاده از بلندی های مشرف بر منطقه مانند جبل شاعر ، جبل البلعاس ، جبل الابیاد ... و محاصره ی فرودگاه طیاس ؛ تدمر و مناطق شرقی را از غرب و سناریوی فرودگاه نظامی طبقه را بار دیگر تکرار کند.

در طول یک سال گذشته بر خلاف ارتش که در این منطقه حرکت و پیشروی قابل توجه ای نداشته ؛ داعش علاوه بر پیشروی در حال بدست گرفتن ابتکار عمل در صحرای سوریه است.