عملیات گسترده ی مسلحین با نام "الیرموک" که دیشب در ریف شمالی لاذقیه آغاز شده بود، امروز با عقب نشینی از مناطقی که در آن پیشروی داشتند، شامل تلة الرشا و نخشبا، با شکست کامل به پایان رسید.

البته نیروهای ارتش پس از عقب نشینی مسلحین وارد نخشبا و تلة الرشا نشدند و این مناطق خالی از نیروهای طرفین هست.

در حمله دیشب، مسلحین تلفات سنگینی متحمل شدند که تعدادی از آنها از فرماندهان میدانی بودند.

آدم شیشانی فرمانده ارشد اجناد قفقاز و ابو هاجر بنش از جمله تلفات دیشب مسلحین بودند.