شهید مجاهد سید احمد نوری الموسوی از اعضای کتائب سید الشهداء عراق که یک سال پیش در سوریه به شهادت رسید.

کتائب سیدالشهدا جزو معدود گروه های عراقی بود که حتی بعد از سقوط موصل، هم رزمندگانش در سوریه حضور پیدا کردند و در مناطقی مثل درعا جلوی پیشروی گروه های تروریستی را گرفتند.