همیشه بر صدر دلهایی

بالا نشین دلهای عاشق

یادی از ما کن برادر