در سخنرانی دیشب سید مقاومت یه نکته از چشم ها دور نموند..

عکس شهید قنطار در لوگوی سرزمین فلسطین که به رنگ پرچم ایران در اومده بود ..