متولد تبریز

محل شهادت دمشق سوریه

شهیدان زنده اند ...

/نیرو مخصوص