شهید راه عشق و عقیده ، شهید مجاهد رحمن عیسى العذاری در نبردهای پاکسازی بیجی به شهادت رسید .

درود به عصائب اهل الحق عراق و تمام شرفای مجاهد .