سید احمد حدود 3 ماه پیش بهمراه 6 شهید بزرگوار دیگر تیپ فاطمیون از درعای سوریه به آسمان پرکشید ..

تانک این عزیزان در نزدیکی های تل قرین توسط رژیم نحس صهیونیستی هدف قرار گرفت .

روحش شاد و راهش پر رهرو