دو روز پیش علی الهادی الوهبی از رزمندگان حزب الله توی عملیات آزادسازی شهر الزبدانی در منطقه قلمون به شهادت رسید.

شهیدی که ده روز دیگر زمان عروسی اش بود، اما شوق شهادت امانش نداد و به دیدار پروردگارش شتافت.