🌀متولد 1342 روستای فوکار خورموج از توابع ‫#‏بوشهر‬.
🌹امام (رحمه الله علیه) گفته بود
🔺 این کاروان نباید سالم به مقصد برسد.
🔹مهدوی زود دست به کار شد.
🔸با همان قایقهای کوچک رفتند
🔻 برای کشتی مین کاشتند.
هیچ کدام از رادارهای ‫#‏کشتی‬ 
به آن بزرگی نتوانسته بودند
نه ‫#‏قایق‬ را ببینند نه مین ها را .
 فقط اخبار نوشتند که ناو بزرگ آمریکا منفجر شد.
واقعه زدن کشتی بریجتون به قدری بزرگ و تاثیر گذار بود که علاوه بر داخل در خارج از کشور نیز بازتاب فراوانی داشت. 
 دروصیت ‫#‏نامه‬ اش نوشته بود:
💐« ما مرد ‫#‏جنگیم‬ و از ‫#‏کشته‬ شدن 
🍂نمی هراسیم و مرگ را با جان و دل می خریم.
🍃برای ما یکسان است که مرگ به جانب ما بیاید 
یا ما به جانب مرگ برویم ...
مرا با ‫#‏لباس_سپاه‬ دفن کنید.
خونهای بدنم را هم پاک نکنید...
💕 نادر مهدوی یکی از سرداران جان بر کف نیروی دریایی سپاه پاسداران بود 💕