حزب الله لبنان در نبرد کوههای قلمون شهدای جدیدی را در راه خدا تقدیم اسلام کرد.