پس از اتمام کار توافق "البلدات الأربع" که ان شاالله تا صبح فردا انجام خواهد شد؛ باید حملات برای آزادی عندان، حریتان و کفرحمره با سرعت و قوت انجام شود .

باید شهرک های فوعه و کفریا آزاد شود؛ دیگر درنگ جائز نیست .
فوعه و کفریا را آزاد کنید .