تصاویر تعدادی از شهدای فرودگاه نظامی طبقه که توسط پیج های موافقین منتشر شده ...