پنج نفر از رزمندگاه سپاه پاسداران از شهرهای همدان، اصفهان و سبزوار در مناطق مختلف سوریه به شهادت رسیدند.