🌹شهید صادق درویش
🌹شهید حسن عبدالله
🌹شهید جعفر مبیریک