مسلحین وادی بردی سرتیپ احمد الغضبان که از طرف دولت سوریه جهت مذاکره در وادی بردی و عین الفیجه حضور داشت را ترور کردند.

نتیجه ی این ترور قاعدتا تشدید عملیات نظامی ارتش در وادی بردی و شکست مصالحه خواهد بود.

متعاقب این ترور تکنیسین های فنی از سرچشمه عین الفیجه به دمشق بازگشتند و اتصال مجدد آب آشامیدنی به دمشق مجددا به تاخیر افتاد.

سرتیپ بازنشسته احمد الغضبان اهل روستای عین الفیجه، فرمانده سابق لشگر 14 ارتش و از فرماندهان کهنه کار ارتش سوریه در جنگ تشرین با اسراییل بود.