در اثر انفجار امروز کابل خلیل الله اوریا رییس منابع بشری مجلس نمایندگان افغانستان و راننده اش به شهادت رسیدند .