فعلا ارتش بر مزارع الاسامات و مزارع شمالی ملاح مسلط شده و درگیری در مزارع میانی و جنوبی ملاح ادامه دارد.

نقشه از برادر حمزه

لینک نقشه با کیفیت: http://a.top4top.net/p_177l6z41.jpg