وزیر اسرائیلی:

تلاویو به روسیه، آمریکا و سایر قدرت‌ها تاکید خواهد کرد که نباید اجازه تجمع ایرانی‌ها در مرزهایی اسرائیل داده شود..

مثل سگ ترسیدن!

کمتر از 25 سال دیگه مونده!